Педагогический совет

         ОшМУнун эл аралык билим берүү программалары колледжинин педагогикалык кеңешинин 2021-2022-окуу жылына карата түзүлгөн иш-планы
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №1 протокол
1.2020-2021-окуу жылына карата окуу процессин уюштуруу.
2. Директораттын ишмердүүлүгүнүн планын талкуулоо жана бекитүү.
3. Жаны окуу жылына карата кабыл алынган студенттердин абалы.
4.НББПларды талкуулоо жана өздүк баалоону жүргүзүү үчүн жумушчу топтун курамын бекитүү.
5. Ар түрдүү маселелер.
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №2 протокол
1. Колледждеги бөлүмдөрдүнүн ишберүучүлөр, социалдык өнөктөштө, ата-энелер менен болгон байланышы жана аларды окуу процессине тартуудагы иш-аракеттери дөнүндө.
2. Студенттердин билимдерин текшерүүрүдөн алынган мониторингдин жыйынтыгы.
3. Окутуучулардын оз ара сабактарга катышуусунун графигин талкуулоо жана бекитүү.
4. Ар түрдүү маселелер.
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №3 протокол
1. Колледждеги 2021-2022-окуу жылындагы тарбия иштеринин алдыдагы милдеттери.
2. Жаңы окуу жылына карата окуу жүктөмдөрдүн бөлүштүрүлүшү.
3. Программалык аккредитациянын жыйынтыктарында аккредитациялык агенттиктер тарабынан көрсөтүлгөн рекомендациялардын аткарылышы жөнүндө.
4. Ар түрдүү маселелер.
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №4 протокол
1. КРдин Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча уюштурулган үгүт иштерине аралашкан деп ОшМУнун ректору, физика-математика илимдеринин доктору, профессор Кожобеков Кудайберди Гапаралиевичти ээлеген кызматынан мыйзамсыз кеткендигине байланыштуу, аны кайрадан ээлеген кызматына коюу маселесин кароо.
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №5 протокол
1.Көз карандысыз аккредитацияга карата өтүлүп жаткан семинардын абалы боюнча маалымат.
2. 2-3-курстун профессионалдык-базалык практикасына даярдык жана бөлүштүрүү.
3. ПЦклардагы илимий, предметтик кружоктордун абалы жөнүндө.
4. Ар түрдүү маселелер.
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №6 протокол
1.Студенттердин сабактарга катышуу анализи. Кышкы сессияга даярдык жана откөрүү.
2. Ар түрдүу маселелер.
         ОшМУнун эл аралык билим берүү программалары колледжинин педагогикалык кеңешинин 2022-2023-окуу жылына карата түзүлгөн иш-планы
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №7 протокол
1.2021-2022- окуу жылына карата окуу процессин уюштуруу.
2. Директораттын ишмердүүлүгүнүн планын талкулоо жана бекитүү.
3. Жаны окуу жылына карата кыбыл алынган студенттердин абалы.
4.НББпны талкулоо жана өздүк баалоону жүргүзүү үчүн жумушчу топтун курамын бекитүү.
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №8 протокол
1. Колледждегиэл аралык байланыштардын жана ички, сырткы мобилдүүлүктүн абалы.
2. Эл аралык билим берүү программалары колледжинин 2021-2022-окуу жылынын 1-жарым жылынын жыйынтыгы боюнча эсеп кысабы.
4. Ар түрдүү маселелер.
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №9 протокол
1. ПО курамдын сапаттык корсөткүчүн көтөрүү жөнүндө: Аспиранттардын, магистранттардын илимий иштеринин жана электрондук өздүк баракчадагы маалыматтар.
2. Тарбиялык иштердин абалы.
3.Практикага чыгуу жонүндө маалымат.

___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №10 протокол
1. Адистиктерге тиешелүү болгон, жарык көргөн окутуучулардын жана колдонмолордун абалы жөнүндө.
2. Илимий жумалыктын жыйынтыгы.
3. Тандоо курстары боюнча маалымат.
4. Ар турдүү маселелер.
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №11 протокол
1.Жыл ичинде алынган модулдардын жыйынтыг жана студенттердин билимдерин текшерүүдөн алынган жана жалпы мониторнингдердин жыйынтыгы жөнүндө.
2. Тандоо курстары боюнча маалымат.
4. Ар түрдүү маселелер.
Тандоо курстары
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №12 протокол
1.Студенттердин сабактарга катышуу анализи. Кышкы сессияга даярдык жана откөрүү.
2. Ар түрдүу маселелер.
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                            №1 протокол жаңы окуу жылы
1.2022-2023-окуу жылына карата окуу процессин уюштуруу, Директораттын ишмердүүлүгүнун иш планын талкуулоо жана бекитүү.
2. Жаңы окуу жылына карата кабыл алынган студенттердин абалы.
3. НББПны талкуулоо жана өздүк баалоонуу жүргүзүү үчүн жумушчу топтун курамын бекитүү.
4.Ар түрдүү маселелер.
_______________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №2 протокол жаңы окуу жылы
1. Колледждин 2022-2023-окуу жылындагы тарбия иштеринин алдыдагы милдеттери.
2. Студенттердин билимдерин текшерүүдөн алынган мониторнингдин жыйынтыгы.
3.Окутуучулардын өз ара сабактарга катышуусунун графигин талкуулоо жана бекитүү.
4. Ар түрдүү маселелер.
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №3 протокол жаңы окуу жылы
1. Колледждеги 2022-2023-окуу жылындагы тарбия иштеринин алдындагы милдеттери.
2.Жаңы окуу жылына карата окуу жүктөмдөрүнүн бөлүштүрүлүшү.
3. Көз карандысыз аккредитациядан өтүүгө болгон даярдыктар жөнүндө стейхолдерлер менен иш алып баруу жөнүндө.
4.Ар түрдүү маалыматтар.
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                   №4 протокол жаңы окуу жылы
1.Көз карандысыз аккредитацияга карата өтүлүп жаткан семинардын абалы боюнча маалымат.
2.ОМКнын абалы жөнүндө маалымат.
3. ПЦКлардагы илимий, предметтик кружоктордун абалы жөнүндө.
4. Ар түрдүү маселер.
План педагогического совета колледжа международных образовательных программ на 2020-2021 учебный год
Обсуждение «Стратегического плана развития колледжа на 2020-2025 годы».
НББПнын анын компоненттеринин сапатын көтөрүүдө стейхолдердер менен иш- аракеттер системалаштырылсын.