Нормативные документы

№10 «AVN» ИНФОРМАЦИЯЛЫК СИСТЕМАСЫ
№6 ОКУУ ЖҮКТӨМДӨР ЖАНА АЛАРДЫ ПЛАНДОО НОРМАЛАРЫ
№24 ПРАКТИКАЛАРДЫ УЮШТУРУУ БОЮНЧА ЖОБО
№11 ДИСЦИПЛИНАНЫН ЖУМУШЧУ ПРОГРАММАСЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА МАЗМУНУ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО
№1 КЫШКЫ СЫНАК СЕССИЯНЫ УЮШУТУРУУ ЖАНА ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА
№2 КУРСТУК ИШТЕРДИ ЖАНА ДИПЛОМДУК ИШТЕРДИ ЖАЗУУ БОЮНЧА
№3 НОРМАТИВДҮҮ ЖАНА ИНСТРАКТИВДҮҮ ДОКУМЕНТТЕРДИН ЖЫЙНАГЫ
№4 ОКУУ МЕТОДИКАЛЫК МАТЕРИАЛДАРДЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ
№5 ОКУУ ИНФОРМАЦИЯЛЫК ДЕПАРМЕНТИ
№7 ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСАХ
№8 ОШМУНУН МЫКТЫ КАФЕДРАСЫ,ФАКУЛЬТЕТИ Ж-ДӨ
№9 СТУДЕНТТЕРДИН БИЛИМИН ТЕКШЕРҮҮНҮН МОДУЛДУК-РЕЙТИНГДИК СИСТЕМАСЫ
№12 ОШ МУНУН ФАКУЛЬТЕТТЕРИНИН (КОЛЛЕДЖДЕРИНИН) ЖАНА КАФЕДРРАЛАРЫНЫН ЖАРЫМ ЖЫЛДЫК
№13 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СОВЕТА ОШГУ
№14 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ
№16 ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИН 2015-ЖЫЛГА ЧЕЙИН ӨНҮКТҮРҮҮ КОНЦЕПСИЯСЫ
№17 ОШМУнун КИТЕПКАНАСЫНА КИТЕПТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ
№18 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВНОЙ КРЕДИТНЫЙ ТЕХНОЛОГИИ
№19 ДИСЦИПЛИНАНЫН ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК КОМПЛЕКСИ ЖӨНҮНДӨ
№20 ЭЛЕКТРОНДУК БАСЫЛМАЛАР ЖӨНҮНДӨ
№21« ОШМУНУН МЫКТЫ СТУДЕНТИ» КОНКУРС ЖОНУНДО
№22 ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРҮҮ (ДБС) жөнүндө
№23ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРРИВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЕ КОМПЬТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
№26 ПОЛОЖЕНИЕ О ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЯХ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
№27 ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
№32 АКАДЕМИЯЛЫК МОБИЛДҮҮЛҮК ЖӨНҮНДӨ
№33 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСТАВ ОшГУ
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов ВУЗ КР
ПОЛОЖЕНИЕ О КОЛЛЕДЖЕ